लुम्बिनी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

दाङ


डाउनलोड
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति फाइल हेर्नुहोस् डाउनलोड
1 आलु मिसन कार्यक्रमको अनुसूचि-३ बमोजिम निवेदन र अनुसूचि-४ बमोजिम प्रस्ताबनाको ढाँचा आवेदन फारमहरू 2077-07-04 View Download
2 सूचना अधिकारीसंग सूचना माग गर्ने आवेदन फारम आवेदन फारमहरू 2077-05-02 View Download
3 स्थानीय तह र सहकारीको सहकार्यमा चक्लाबन्दी सहितको नमुना फार्म स्थापना कार्यक्रमको सम्पूर्ण कागजातहरु आवेदन फारमहरू 2077-08-20 View Download
4 ब्लक विकास कार्यक्रमका आवश्यक कागजातहरु आवेदन फारमहरू 2077-08-05 View Download
5 KISAN II परियोजना संगको सहकार्यमा बजारमुखी धान प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्रस्तावहरु आवेदन फारमहरू 2077-10-21 View Download
6 प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानको अनुसूचि २ बमोजिमको निवेदन र अनुसूची-५ बमोजिमको व्यवसायिक योजना ढाँचा आवेदन फारमहरू 2077-10-27 View Download
7 यन्त्र मर्मतशाला सहितको कष्टम हायरिङ सेन्टरको प्रस्तावको ढाँचा आवेदन फारमहरू 2077-11-24 View Download
8 रेशम श्रोत केन्द्र स्थापनाको प्रस्ताव ढाँचा आवेदन फारमहरू 2077-12-13 View Download
9 पकेट ब्लको अनुसुचिहरु आवेदन फारमहरू 2078-05-08 View Download
10 कृषि तथा पशु अध्ययन गरेका युवाहरुलाई उद्यमशिलता अनुदान कार्यक्रमको प्रस्तावको ढाँचा आवेदन फारमहरू 2078-07-12 View Download
11 प्रदेश तथा स्थानिय तहमा हस्तान्तरन कार्यक्रमको अनुसूचि २ बमोजिमको निवेदनको ढाँचा आवेदन फारमहरू 2078-11-26 View Download
12 कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा लक्षित समुदाय क्षमता अभिवृद्धि कार्यविधि ,२०७८ को अनुसुचि २ अनुसार निवेदन, अनुसुचि-३ अनुसार प्रस्तावको ढाँचा र अनुसुचि ७ स्वघोसना पत्र आवेदन फारमहरू 2078-11-26 View Download
13 कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम २०७९ को अनुसूचि -३४ , अनुसूचि ३६ अनुसारको व्यवसायिक योजना ढाँचा र अनुसूचि ३८ बमोजिमको मागमा आधारित कार्यक्रमको निवेदनको ढाँचा आवेदन फारमहरू 2079-05-27 View Download
14 कृषि उपज ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्स खरिद कार्यक्रम अन्तर्गत आवश्यक कागजात (निवेदनको ढाँचा, व्यावसायिक कार्ययोजनाको ढाँचा र व्यावसायिक विवरणको ढाँचा) आवेदन फारमहरू 2079-07-14 View Download
© 2020 Copyright : कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.