प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

दाङ


डाउनलोड
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति फाइल हेर्नुहोस् डाउनलोड
1 आलु मिसन कार्यक्रमको अनुसूचि-३ बमोजिम निवेदन र अनुसूचि-४ बमोजिम प्रस्ताबनाको ढाँचा आवेदन फारमहरू 2077-07-04 View Download
2 सूचना अधिकारीसंग सूचना माग गर्ने आवेदन फारम आवेदन फारमहरू 2077-05-02 View Download
3 स्थानीय तह र सहकारीको सहकार्यमा चक्लाबन्दी सहितको नमुना फार्म स्थापना कार्यक्रमको सम्पूर्ण कागजातहरु आवेदन फारमहरू 2077-08-20 View Download
4 ब्लक विकास कार्यक्रमका आवश्यक कागजातहरु आवेदन फारमहरू 2077-08-05 View Download
© 2020 Copyright : कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.