प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

दाङ


सूचना/ समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
1 रैथाने बालीको प्रस्ताव आह्वाहन गरिएको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-12-26 कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ्ग View
2 KISAN II परियोजना संगको सहकार्यमा बजारमुखी धान प्रवर्द्धन कार्यक्रमको नतिजा प्रकाशित सूचना तथा समाचारहरु 2077-12-26 कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ्ग View
3 सुचिकृत हुन आउने सम्बधि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-12-25 कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ्ग View
4 समुदायको व्यवस्थापनमा संचालित रेशम खेति श्रोत केन्द्र स्थापनाको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-12-13 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
5 प्राङ्गारिक मिसन कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आह्यन गरिएको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-26 कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ्ग View
6 प्रतिफलमा आधारीत प्रोत्साहन अनुदान,आयमुलक कृषि वन प्रवर्द्धन कार्यक्रम र सामाजिक परिचालनका लागि संघ संस्था संगको सहकार्यमा कार्यक्रम सन्चालनको दोस्रो सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-12-01 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
7 यन्त्र मर्मतशाला सहितको कष्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना कार्यक्रमको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-24 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
8 सिंचित क्षेत्र लक्षित कृषि विकास कार्यक्रमा परेका प्रस्तावहरुको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-19 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
9 चौथोपटक सिंचित क्षेत्र लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-10-29 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
10 आयमुलक कृषि वन प्रबर्द्धन कार्यक्रम र सामाजिक परिचालनका लागि संघ संस्थाहरुसंगको सहकार्यमा कार्यक्रम सन्चालनको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-10-27 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
11 प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-10-27 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
12 वगर खेति, रेशम खेति, घोराहि होलेरि रोड कोरिडोर कार्यक्रममा छनौट भएका प्रस्तावहरु सूचना तथा समाचारहरु 2077-10-26 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
13 KISAN II परियोजना संगको सहकार्यमा बजारमुखी धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम सूचना तथा समाचारहरु 2077-10-21 कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ्ग View
14 कृषि तथा पशु अध्ययन गरेका युवालाई उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सूचना तथा समाचारहरु 2077-10-21 कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ्ग View
15 कृषि उत्पादन खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रमको तेस्रो सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-10-07 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ View
16 ब्लक विकास कार्यक्रमको दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-12 View
17 जिल्ला स्तर कृषि विकास कार्यक्रममा छनौट भएको प्रस्तावहरुको सुचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-03 View
18 कोसेलि घर निर्माण सूचना तथा समाचारहरु 2077-08-29 View
19 स्थानीय तह र सहकारीको सहकार्यमा चक्लाबन्दी सहितको नमुना फार्म स्थापना कार्यक्रम सूचना तथा समाचारहरु 2077-08-20 View
20 रेशमखेती क्षेत्र बिस्तार कार्यक्रम सञ्चालन प्रस्ताव आह्वानको सूचना !!! सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-06 Admin View
21 स्थानीय तहको सहकार्यमा करार खेती कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव अाह्वानको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-15 Admin View
22 अभियानमुखी लसुन/प्याज कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-29 Admin View
23 कृषि उत्पादन खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-29 Admin View
24 आलु मिसन कार्यक्रमको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-04 Admin View
25 आलु मिसन कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-04 Admin View
26 करार खेती कार्यक्रम पुनः दोश्रो पटक सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा | सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-18 Admin View
27 रेशमखेती क्षेत्र बिस्तार कार्यक्रम सञ्चालन प्रस्ताव आह्वानको सूचना !!! सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-21 Admin View
28 व्यावसायिक उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रमको सूचना आह्वान गरिएको बारे सूचना तथा समाचारहरु 2077-08-07 Admin View
© 2020 Copyright : कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.