प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

दाङ


नीति/ रणनीति
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1 ओजेटी परिचालन कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया, २०७६ कार्यविधि 2077-08-10 View
2 मागमा आधारित कृषि उपज बजार पूर्वाधार निर्माण तथा संचालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि 2077-08-06 View
3 कृषि उद्यमी अनुदान सहयोग कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया, २०७६ कार्यविधि 2077-08-12 View
4 कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ्गको कृषि विकास सम्वन्धी अवधारणा कार्यविधि 2077-08-08 View
5 फलफूल विरुवा रोपन अभियान कार्यक्रम कार्यविधि 2077-08-04 View
6 स्थानीय तहको सहकार्यमा करार खेती कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, 2076 (पहिलो संशोधन सहित) कार्यविधि 2077-08-06 View
7 कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धि अभियानमूखि मिसन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि -२०७६ कार्यविधि 2077-08-11 View
8 कोसेलि घर सन्चालन विधि २०७७ कार्यविधि 2077-09-29 View
9 जिल्लास्तर कृषि विकास कार्यक्रम सन्चालन विधि २०७७ कार्यविधि 2077-06-29 View
10 स्मार्ट कृषि गाउ कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि २०७६ कार्यविधि 2077-06-13 View
11 रोड कोरिडोर/ राजमार्ग लक्षित तथा मिसन( आलु र मकै वालि) कार्यक्रम सन्चालन विधि २०७७ कार्यविधि 2077-06-10 View
12 KISAN II परियोजना संगको सहकार्यमा बजारमुखी धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यविधि 2077-10-21 View
13 कृषि तथा पशु विषय अध्ययन गरेका यूवमहरुको उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधी, २०७६ कार्यविधि 2077-10-21 View
14 यन्त्र मर्मतशाला सहितको कष्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि २०७७ कार्यविधि 2077-11-24 View
© 2020 Copyright : कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.