प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

दाङ


डाउनलोड
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति फाइल हेर्नुहोस् डाउनलोड
1 मिसन कार्यक्रमको लागि निवेदन र प्रस्तावको ढाँचा अन्य 2077-06-29 View Download
2 जिल्लास्तर कृषि विकास कार्यक्रम सन्चालन विधि -२०७७ को अनुसूची -२ बमोजिमको निवेदन र अनुसूची -३ बमोजिमको प्रस्ताव ढाँचा अन्य 2077-06-29 View Download
3 करार खेती कार्यक्रम सन्चालनको प्रस्ताव ढाँचा अन्य 2077-06-15 View Download
4 कृषि तथ्यांक पुस्तिका २०७५/७६ अन्य 2077-08-19 View Download
5 मकैमा फौजी किरा व्यवस्थापन अन्य 2077-08-19 View Download
6 स्थानीय तह र सहकारीको सहकार्यमा चक्लाबन्दी सहितको नमुना फार्म स्थापना कार्यक्रमको सम्पूर्ण कागजातहरु अन्य 2077-08-20 View Download
7 नागरीक वडापत्र अन्य 2077-04-05 View Download
© 2020 Copyright : कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.